Hmoob

Pen circling an ad in the classifiedsZoo sab tog txais suavdlawg

Koom hum HIRED yog ib lub ntawn cov koom hum nrhav hab qha hauj lwn kwn zoo sthaaj plawg ngob rua huv nroog Minneapolis hab St. Paul. Koom hum HIRED tsim tsaa muaj thaum xyoo 1968, nwg lub hom phaj yog nrhav txhua txuj hauv kev lug moog paab tuab neeg txuj kev ua hauj lwm. Koom hum HIRED paab cov tuab neeg txom nyem hab lwm tug neeg kws nrhav hauj lwm kom paub muaj feem nrhav tau dlej num hab tauv puab txuj num. Koom hum HIRED cov hoobkaas muaj nyob rua nroog Minneapolis, St. Paul, Brooklyn Park, Brooklyn Center hab Bloomington. Neeg (Hmong) xaav paub txug HIRED ntau tshaaj nuav hu rau Mayko Sadler xuvtooj (651) 999-5658 los yog email.